અષ્ટાવક્રની આત્મબોધ કરાવવાની વિચિત્ર રીત

સદગુરુ આપણને એ વાર્તા કહી રહ્યા છે જ્યારે રાજા જનકએ શારીરિક વિકલાંગતા ધરાવનારા અષ્ટાવક્રને પોતાના ગુરુ તરીકે મેળવ્યા, અને સાથે જ તે વિચિત્ર રીતનો વર્ણન કરે છે, જેનાથી તેમણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું