કેમ ગૌતમ બુદ્ધે પોતાના શિષ્યને વેશ્યા પાસે મોકલ્યા?

સદગુરુ અમને ગૌતમ બુદ્ધે તેમના શિષ્યને વેશ્યાના ઘરે કેમ મોકલ્યા તે વિશે એક વાર્તા કહે છે...
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1