માતૃ દિન પર સદગુરુના 3 સુવિચાર

૧૨ મે, માતૃ દિનના નામે ઉજવાય છે. વાંચો, માતૃત્વ, ઉછેર, અને વધતી ઉંમર થી જોડાયેલા સદગુરુના સુવિચાર.
 

૧૨ મે, માતૃ દિનના નામે ઉજવાય છે. વાંચો, માતૃત્વ, ઉછેર, અને વધતી ઉંમર થી જોડાયેલા સદગુરુના સુવિચાર.