ગુરુઅષ્ટકમ | ડમરુ | આદિયોગી જાપ | Sounds of Isha | ગુરુઅષ્ટકમ

સુપ્રસિદ્ધ આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા રચાયેલું, ગુરુ અષ્ટકમ એક ભક્તિમય ગીત છે જે ગુરુની જરૂરિયાતને સુંદર રીતે ઉદાહરીત કરે છે, જે આધ્યાત્મિક શોધકને ગુરુના કમળ સમાન ચરણને નમન કરવા વિનંતી કરે છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1