శ్రీ రాముడు

Rama_in_forest

శ్రీ రాముణ్ణి అసలు ఎందుకు ఆరాధిస్తారు?

శ్రీ రాముడి జీవితాన్ని గమనిస్తే, అది అంతా విపత్తుల పరంపరగా అనిపిస్తుంది. తన సామ్రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు. అరణ్యవాసం చేసాడు. తన సొంత పిల్లలతోనే యుద్ధం చేశాడు. చివరకు తన భార్యను కూడా కోల్పోయాడు. ఇంత జరిగినా, ఎందుకు జనులు రాము ...

ఇంకా చదవండి