శివాంగ సాధన

shivanga

పురుషుల శివాంగ సాధన

మీకు దారి తెలియక పోయినా, మీకు దోవ చూపి దాటించే సాధనం, భక్తి  ~ సద్గురు నమస్కారం, శివాంగ సాధన, మగవారికి ఒక శక్తిమంతమైన 42 రోజుల సాధన. శివాంగ అంటే అర్థం ‘శివుని... ...

ఇంకా చదవండి
devi8

స్త్రీల శివాంగ సాధన – దేవి కృపను పొందే అద్భుత అవకాశం!

'స్త్రీల శివాంగ సాధన 'అనేది లింగభైరవి దేవి యొక్క కృపను పొందటానికి స్త్రీలు చేసే 21 రోజుల సాధన. ఇది జనవరి 14న మొదలయ్యి ఫిబ్రవరి ౩, 2015న సమాప్తం అవుతుంది. ...

ఇంకా చదవండి