వైరాగ్యం

sgspot

ధవళం – ఇదే వైరాగ్యం…!!

ఈ ప్రపంచంలో కోట్లాదిమందిలో ఏ ఒక్కరిద్దరికో రంగులను గూర్చిఓ నిర్దిష్టమైన పరిజ్ఞానం, అవగాహనా ఉంటాయి. ఓ చిత్రకారుడు వృక్ష సమూహాన్నిచిత్రీకరించినప్పుడు మహా అయితే తనకి కనిపించిన ఓ 50 ఆకుపచ్చవర్ణాలను పటం మీద... ...

ఇంకా చదవండి