విసుగు

nature

బోరు కొడుతోందా…???

'విసుగుతో చచ్చిపోతున్నాను!' అని చాలా మంది అంటుంటారు. ఐతే సద్గురు, 'నన్నడిగితే ఎలా అయినా చావవచ్చునేమో కాని విసుగుతో మాత్రం చావ కూడదు' అని అంటారు. 'మీ చుట్టూ జీవితం ఇంత బ్రహ్మాండంగా పరుగెడుతూ ఉంటే మీకు విసుగెలా వస్తుంది? ...

ఇంకా చదవండి