విశ్వ సంకల్పం

1024px-2008-06-28_11-11-52_Namibia_Erongo_Uigaran

స్వేచ్ఛా సంకల్పం , విశ్వ సంకల్పం – ఇవి ఒకటేనా…..????????

ప్రశ్న: సద్గురూ! నమస్తే. సద్గురూ, విశ్వ సంకల్పం అంటే ఏమిటి, అలాగే స్వేచ్ఛా సంకల్పం అంటే ఏమిటి? స్వేచ్ఛా సంకల్పం, విశ్వ సంకల్పం ఒకటేనా, లేదా ముందే నిర్ణయించిన విధి ప్రకారం నడిచే... ...

ఇంకా చదవండి