వికాసం

how-to-surpass-you-sadhguru-2

సద్గురూ, మీ కంటే మెరుగ్గా ఉండడం ఎలా……?

ప్రియమైన సద్గురూ. నేను నా ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రాం చేసినప్పటినుండి, నాకొక సందేహం ఉంది. ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్ చేసినవాళ్లను, బిఎస్‌పి చేసిన వాళ్లను, సంయమ చేసినవాళ్లను, సంయమ సాధన చేసినవాళ్లను, బ్రహ్మచారులను చూశాను. ... ...

ఇంకా చదవండి