రాధ

leela7

రాధా కృష్ణుడు

కృష్ణుడి భక్తులలో రాధ గురించి అందరికీ బాగా తెలుసు. కృష్ణుడి వెన్న దొంగతనం గురించి చెబుతూ కృష్ణుడు, రాధ ఎలా కలుసుకున్నారు, రాధ భక్తి ఎంత తీవ్రమైనదో సద్గురు మనకు వివరిస్తారు.  గోపీ... ...

ఇంకా చదవండి