యోగాసనము

Yogasana

యోగాసనం – అంతః ప్రగతికి సాధనం …!!

సాధారణంగా మనకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తూవుంటాయి, “ఈ ఇంద్రియాలను దాటి ఎదగటం చాలా కష్టమైనదా? ఇది సాధించటానికి నేను ఏ హిమాలయాల గుహలోకో వెళ్ళాలా?” అని…. అస్సలు అవసరం లేదు అనేదే దీనికి... ...

ఇంకా చదవండి