మీడియా

ss

మీడియా – నాడు , నేడు

ఇటీవల ఓ టీవీ ఛానల్ వారు, మీడియా గురించి అడిగిన ప్రశ్నకి సద్గురు అప్పటి మీడియాకి, ఇప్పటికీ వచ్చిన మార్పులు వివరిస్తున్నారు.. అదృష్టవశాత్తూ నేను టీవీ ఎక్కువగా చూడను, కాకపోతే నాకు ప్రపంచంలో... ...

ఇంకా చదవండి