మార్పు

Sydney_habour_bridge_&_opera_house_fireworks_new_year_eve_2008

సరికొత్త సంవత్సరం – సరికొత్త మీరు!

మరో కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మీరు మిమల్నీ, మీ జీవితాన్నీమీకు కావలిసిన విధంగా మలచుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అందుకు దోహదపడే ఒక శక్తివంతమైన ప్రక్రియను సద్గురు మీకు ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. ఎటువంటి బాహ్య పరిస్థితి ...

ఇంకా చదవండి