మార్గం

path

దివ్యత్వానికి మార్గం

మనం శారీరకంగా జన్మ ఎత్తడం, మన తల్లి గర్భం నుండి బయటకి రావడం అనేది మనకి అవకాశాల వెల్లువకు ఆరంభం. శారీరక పుట్టుక మిమ్మల్ని కేవలం ఒక జంతువులాగా ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకువస్తుంది.... ...

ఇంకా చదవండి