మర్మజ్ఞం

sookshma-shareera-prayanam

సూక్ష్మ శరీరంతో ప్రయాణించడం సాధ్యమా?

ప్రశ్న: సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి? సూక్ష్మ శరీరంతో ప్రయాణం వంటివి సాధ్యమేనా? ఈ రోజుల్లో సూక్ష్మ శరీర యాత్రల గురించి చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ పడుకుని ఇక్కడికీ,... ...

ఇంకా చదవండి
7549102380_953b6a356b_b

చీకటి దేనికి సంకేతం ..???

మార్మికత /మర్మజ్ఞం అనేదుందని అంటారు కానీ నిజానికి అటువంటిదేదీ లేదు . మానవులు అజ్ఞానంలోనే జీవిద్దామని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు కాబట్టే మార్మికత అనేదుంది. వారికి ఏవేవి తెలియవో వాటన్నిటికీ  కూడా ‘మర్మజ్ఞం ‘ అన ...

ఇంకా చదవండి