బెర్లిన్ లో సద్గురు

ss1

గురు పూర్ణిమకు సంసిద్ధులు కండి……!!

సద్గురు బెర్లిన్ లో 3 జూలై 2016 న చేసిన ప్రసంగం నుండి ఈ లేఖ తీసుకోబడింది.. ఈ 2016 వ సంవత్సరం దక్షిణాయనం మొదలయ్యే రోజు (అత్యధిక దినప్రమాణము కలిగిన రోజు)... ...

ఇంకా చదవండి