బృఘు సంహిత

Artist’s impression of dust formation around a supernova explo

బృఘు సంహిత – భవిష్యత్తుని తెలుసుకునే విధానం

బృఘు సంహిత వెనకాల ఉన్న శాస్త్రం గురించి, దీన్ని ప్రజల భవిష్యత్తు చెప్పడానికి ఎలా ఉపయోగిస్తారు అన్న విషయాలని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. సద్గురు: శివుడి మొట్టమొదటి శిష్యులైన సప్త ఋషులలొ బృఘు మహర్షి... ...

ఇంకా చదవండి