ప్రధాని మోడీ

1

నోట్ల ఉపసంహరణ…భారతదేశం ఎలా మరింత పటిష్టం కాగలదు?

ఈ వారం సద్గురు, దేశంలో ఇపుడు అందరినోటా వినిపించే 500, 1000 నోట్ల పెద్దనోట్ల ఉపసంహరణ సమస్య గురించి విశదీకరిస్తారు. మనం ఇంకా స్వాతంత్రం రాకపూర్వం ఉన్న మానసిక స్థితిలోనే ఉన్నాం, ఆ... ...

ఇంకా చదవండి