పృథ్వి

ss

పృధ్వీ తత్వం…

పంచభూతాలలో ఒకటిగా నిర్ధిష్టమైన పృధ్వి గురించీ, యోగదృష్టిలో దాని ప్రాముఖ్యత గురించీ, దానిని అనుభవించే అవకాశాలూ, మార్గాల గురించీ, ముఖ్యంగా దానికి అనుకూలమైన రోజుల గురించీ సద్గురు వివరిస్తారు. ఆయన,”భూమి గురించి మీరు... ...

ఇంకా చదవండి