పరమానందం

hh

పరమానందం కోసం మీలోకే తవ్వి చూసుకోండి……

సద్గురు పరమానంద స్వభావాన్ని వర్ణిస్తున్నారు, అట్లాగే అది లోపలి నుంచి ఊరుతున్న బావి వంటిదని వివరిస్తున్నారు. ...

ఇంకా చదవండి