ధ్యాన లింగం

dhyanalinga-600x398

ఆది రూపం, అంతిమ రూపం రెండూ లింగాకారమే!

ఆద్యంత రూపం లింగమే. ఈ మధ్యలో జరిగేదే సృష్టి ; దానిని మించినది శివ. కనుక లింగాకారం ఈ భౌతికత అంటే వస్త్రంలో ఒక రంధ్రం లాంటిది. భౌతిక సృష్టికి ముఖద్వారం లింగమే, దొడ్డిదారి లింగమే ...

ఇంకా చదవండి