ధుఖం

being-money-minded-1090x614

డబ్బు కాదు, మూర్ఖత్వం దుఃఖాన్ని తెస్తుంది!

ఆర్ధిక, భౌతిక పురోగతి దుఃఖానికి కారణమా? అలా కావాలని లేదు. డబ్బు దుఃఖాన్నితీసుకురాదు, మూర్ఖత్వం దుఃఖాన్ని తెస్తుంది. డబ్బు సౌకార్యాలను సమకూరుస్తుంది కానీ ఆనందాన్ని తీసుకొని రాలేదు. సుఖాలు, సౌకర్యాలు,  దుఃఖాన్నెందుకు కలుగజ ...

ఇంకా చదవండి