తెలంగాణా

IMG_3983

సద్గురుతో ఒక సాయింత్రం….

హైదరాబాద్, తిరుపతి, నెల్లూరు, విశాఖపట్నం నగరాలలో సత్సంగాలు…. నూతన సంవత్సరానికి ఓ గొప్ప ఆరంభంలాగా, జనవరి 2న హైదరాబాద్ లో,  జనవరి 3న నెల్లూరు లో, జనవరి 4న తిరుపతి లో, జనవరి 5న విశాఖ... ...

ఇంకా చదవండి