తీవ్రం

Spot 1

మీ సాధన తీవ్రత పెంచండి!

ప్రశ్న: సద్గురూ! మీరు మీ బయటి కార్యక్రమాలను కొంత తగ్గించుకొని,  ఆశ్రమంలో ఆధ్యాత్మిక పనులను తీవ్రం చేస్తామన్నారు. దాని గురించి కొంచం వివరించగలరా? ఆశ్రమంలో ఇప్పటికే మనం ఇది చాలా రకాలుగా చేస్తున్నాము.... ...

ఇంకా చదవండి