జన్యుగత స్మృతి

devi-destroyer-of-the-past

బంధనల నుండి విముక్తి ప్రసాదించే దేవి…!!

మనలోపల ఉన్న  జన్యుగత స్మృతిని (Genetic Memory), అది కలిగించే బంధనాల్ని, దేవి పూర్తిగా తొలగించ గలదని, అటువంటి సంభావ్యతను మనకు ఆమె అందిస్తుందని సద్గురు చెప్తున్నారు. ప్రశ్న: నేను భారతదేశంలో లింగభైరవి దేవి... ...

ఇంకా చదవండి