గురుపూజ

బాల్బెక్ నగరంలోని గురుపూజ శిల….

సద్గురు లెబనన్ లోని బాల్బెక్ నగరపు (బృహస్పతి దేవాలయంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన) కట్టడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నిజానికి ఆ కట్టడం కొన్నివేల సంవత్సరాల క్రితం యోగులచే నిర్మితమైన దేవాలయం. బాల్బెక్ ఒక అపూర్వమైన కట్టడం.... ...

ఇంకా చదవండి