గతం

past

గతాన్ని దాటి సాగిపోండి…

సర్పం తన కుబుసాన్ని విడిచినట్లుగా, ప్రతిక్షణం గతాన్ని విడిచి ముందుకు సాగినప్పుడే మనలో ఎదుగుదల సాధ్యమవుతుంది. గతమనే కళేబరాన్ని ఎల్లప్పుడూ మోసుకుంటూ తిరిగి అలసిపోకుండా, ఈ క్షణంలో జీవించడమే జీవన సారమని సద్గురు... ...

ఇంకా చదవండి
farmaer

మీ బాధలకు కారణం గతమా?

మనలో చాలా మందిమి గతాన్ని పదే పదే తవ్వుకొని బాధపడుతుంటాం. 'అయ్యో, ఇలా జరిగిందే, అలా జరిగిందే' అనుకుంటూ మధనపడుతుంటాం. అయితే నిజానికి మనం ఇలా మధనపడడం సమంజసమేనా? గతంలో ఎటువంటి విషయాలు జరిగినా సరే వాటిని మనకి అనుకూలంగా మార్చు ...

ఇంకా చదవండి