క్రియలను

yogasanas-align-with-the-divine

విశ్వమే తానుగా మీకు ఆవిష్కృతమవుతుంది…!!!

ఈ సృష్టి అంతా ఒక రకమైన “జామెట్రీ” అంటే రేఖాగణితం, అలాగే మీ శరీరం కూడా. ఇది శరీరాన్ని ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారుస్తుంది. బహుశా ఈ రోజులలో, ఈ సమస్య ఇక... ...

ఇంకా చదవండి