క్రమశిక్షణ

African American father was shown in the process of teaching his

పిల్లలకు క్రమశిక్షణ నేర్పే విధానం ఏది..??

మీరు క్రమశిక్షణతో ఉన్నారని అంటే మీరు నేర్చుకోవటానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారనే. మీరు ఎక్కడో ఆగిపోయి లేరు. క్రమశిక్షణ దేన్నైనా ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో చేయటం మాత్రమే కాదు, మీరు నిరంతరం అన్నీ ఇంకా... ...

ఇంకా చదవండి