కోశాలు

body1

మానవ శరీరంలోని కోశాలు

సృష్టిలోని జీవరాశి అకశేరుకాలు (వెన్నెముక లేనివి) నుండి సకశేరుకాలు (వెన్నెముక ఉన్నవి) గా పరిణామం చెందటం శారీరిక పరంగా ఓ అద్భుతమైన అభివృద్ధి . ఆ తరవాత , సమాతరంగా ఉన్న  వెన్నెముక... ...

ఇంకా చదవండి