కీర్తిముఖుడు

దేవతలకన్నా మిన్న అయిన కీర్తిముఖుడు…!!!

ఆది యోగితనను తానే తినేసుకున్న కీర్తిముఖుని కథని సద్గురు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. అతను దేవతలకంటే కూడా ఎందుకు గొప్పవాడో చెప్తున్నారు. కీర్తి ముఖుని కథ ఒకటుంది. ప్రతి గుడినీ కీర్తిముఖుని రూపంతో అలంకరిస్తారు.... ...

ఇంకా చదవండి