కవిత

SG-Spot-Hold-My-Hand-1090x614

నా చేయందుకో…

ఈ వారం, సద్గురు లేఖలో , ఆయన అనుగ్రహాన్ని ఒక కవితా రూపంలో వ్యక్తీకరించారు. మన జీవితాన్నే మార్చేయగల ఆయన ఆహ్వానాన్ని అందుకోండి…పారమార్ధికాన్ని రుచి చూడండి.. నా చేయందుకో ఏ కార్చిచ్చుల సెగ... ...

ఇంకా చదవండి
sadhguru-spot

వెలుతురు వస్త్రం

సద్గురు కవిత తెలుగులో మీ కోసం…   వెలుతురు వస్త్రం  విశ్వాన్ని వెలుతురు వస్త్రంతో కప్పాలన్న నా ప్రయత్నంలో ఈ భౌతిక శరీరం కృశించి పీలికలౌతోంది. ఇది చిరిగిపోయేలోగా  భక్తిలో ముంచి తేల్చిన ... ...

ఇంకా చదవండి