కథ

devayani

చంద్రవంశం ఎలా ఆరంభమైంది..? – మూడవ భాగం

క్రిందటి వ్యాసంలో యయాతి రాజు ఆగమనం ఎలా జరిగిందో ఇంకా అసురుల నుండి సంజీవిని రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి దేవతలు కచుని వారి వద్దకు ఎలా పంపారో మీరు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడెం జరగబోతోందో  చూద్దాం.. సంజీవిని... ...

ఇంకా చదవండి
god-and-demigod

చంద్రవంశం ఎలా ఆరంభమైంది..? – రెండవ భాగం

క్రిందటి భాగంలో ఈలా, బుధుల సంతానం ద్వారా చంద్రవంశ ఆగమాన విషయాలను తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు వారి పుత్రుడైన నహుషుడి గురించీ,ఇంకా దేవతల – అసురుల మధ్య వివాదం గురించీ తెలుసుకుందాం.. చక్రవర్తిగా ఉండి... ...

ఇంకా చదవండి