ఈడ

ardhanari-abstract-ida-pingala-sushumna-nadis-640x360

మానవ జీవితం ఓ శక్తి ప్రవాహాం! – 1/2

మానవ వ్యవస్థలో 72,000 నాడులు లేదా నాడీ మార్గాలు ఉన్నాయి. శక్తి ఈ మార్గాల గుండా కదులుతుంది. ఈ 72,000 నాడులు మూడు ప్రధాన నాడుల నుండి ఉద్భవిస్తాయి : కుడి ప్రధాన నాడిని ‘పింగళ’ అని, ఎడమ ప్రధాన నాడిని ‘ఈడ’ అని, మధ్యగా వెళ్ళే ...

ఇంకా చదవండి