ఆలోచనలు

So many Thoughts

మీ మనస్సు మీకు నచ్చినట్లు ఉందా….???

ప్రశ్న : సద్గురు, మనం మౌనంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనస్సు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఆలోచనలు లేకుండా ఎలా ఉండాలి? సద్గురు : ఆలోచనలు లేకపోవడం, మనసు లేకపోవడం (no-mind) ఇలాంటివి అందరూ... ...

ఇంకా చదవండి