ఆఫ్రికా

ss

ఆఫ్రికా నుండి అమెరికా దాకా …

ఆఫ్రికా ఖండం గురించి సద్గురు తన అభిప్రాయాలను ఇక్కడ పంచుకుంటారు… అక్కడి సారవంతమైన నేల, పచ్చని ప్రకృతీ, జీవంతో తొణికిసలాడే ప్రజలూ మొదలైన విషయాల గురించి. “ఉగాండాలో నా ప్రయాణాలు,  కీన్యా-దక్షిణ ఆఫికాలో... ...

ఇంకా చదవండి