భక్తిని పెంపొందించే 5 సూత్రాలు..!!

M1

సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీలోని భక్తిని పెంపొందించుకోండి:

  • శక్తివంతంగా అనిపించేదానికి తలవంచి నమస్కరించడం సహజం. బలహీనమైన దానికి, పనికిమాలిన దానికి తలవంచి నమస్కరించడం – అదీ గొప్పతనం. అదీ భక్తి

1

 

  • సృష్టిమూలాన్ని మీరు గ్రహించలేరు, కాని దానితో మీరు ఏకం కాగలరు. భక్తి యొక్క తత్వం అదే.

2

 

  • మీ జీవితాన్ని రక్షించి, పోషించేదేదైనా, అది దైవమే!

3

 

  • మేధోపరంగా విశ్లేషించే వ్యక్తికంటే, ఒక భక్తుని అనుభూతి ఎంతో మెరుగైంది, ఎందుకంటే భక్తి సమస్త విశ్వాన్నీహత్తుకునే మార్గం.

4

 

  • దైవం మీ మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత కాకపోతే, దాన్ని మీరు తెలుసుకోలేరు.

5

సద్గురు అందించే సూత్రాలను ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లోనే పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert