సూర్యడు

hata-yoga04

మనిషిపై సూర్యచంద్రుల ప్రభావం ఉంటుందా?

యోగాలో, హఠ యోగా ఒక సన్నాహక (preparatory) ప్రక్రియ. ‘హ’ అంటే సూర్యుడు, ‘ఠ’ అంటే చంద్రుడు అని అర్ధం. మీలోని సూర్యచంద్రుల మధ్య, లేదా ఈడా, పింగాళ అనే నాడుల మధ్య సమతుల్యతను తీసుకువచ్చే యోగానే ‘హఠ యోగా’. ...

ఇంకా చదవండి