సూత్రాలు

M1

మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు..!!

రండి. సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పెంపొందించుకొండి…!! ఆధ్యాత్మిక సాధకునిగా మీరు ఓ నావికుని లాంటి వారు. ఎప్పుడూ మీలోని కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే నావికులు.... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనిషి ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు

రండి..! మనిషి ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం: ఏమి జరుగుతున్నా, ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే – మీరు మరింత స్థిరంగా, మరింత ఆనందంగా, మీలో మీరే మరింత స్పష్టంగా ఉన్నారా, మీరు మెరుగైన... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనసు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

రండి..! మనసు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి. మీరు కేవలం మీ శరీరం మీదే కృషిచేసి, దానిని స్థిరంగా కూర్చోబెట్ట గలిగితే అది సరిసోదు. మీరు మీ మనసునీ,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

భక్తి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

రండి..! భక్తి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు మీరూ తెలుసుకోండి.   సంపూర్ణమైన అంకితభావం లేకుండా దేనిలోనూ ప్రావీణ్యత రాదు.   సృష్టిమూలాన్ని మీరు గ్రహించలేరు, కాని దానితో మీరు ఏకం... ...

ఇంకా చదవండి
m1

మానవ ఆకాంక్షకు సంబంధించిన 5 సూత్రాలు

మానవ ఆకాంక్షను గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మన సంక్షేమానికి కావలసింది మన అంతరంగంలోకి మరింత లోతుగా పోవడం అనే విషయం తెలియక, మానవ సంక్షేమ సాధనలో మనం ఈ గ్రహాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
m

శ్రేయస్సుకు సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన 5 సూత్రాలు.   మీరేమి చేస్తున్నా సరే, అది అందరి శ్రేయస్సుకా లేక అది మీ కొరకా అని ఒకసారి సరిచూసుకోండి. అది మీకోసమే అయితే మీరది చేయకూడదు.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు. మీతో మీరు వంద శాతం నిజాయితీగా ఉండడం అన్నది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అత్యంత ప్రాధమికమైన విషయం.   ఆధ్యాత్మికత విధానంలోని మొదటి సూత్రం మీరు... ...

ఇంకా చదవండి
M1

బాధ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

బాధ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపూరితులుగా చేసుకోవాలంటే మీకు లెక్కలేనన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం లేనిది ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు చేస్తూనే ఉంటారు.  ... ...

ఇంకా చదవండి
m2

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: నిజాయితీ అనేది ఇతరులు గమనిస్తున్నప్పుడు మీరు కనబరచే ప్రవర్తన కాదు. అది మీలో మీరు ఉండే విధానం.   స్వర్గం, నరకం అనేవి భౌతికమైన... ...

ఇంకా చదవండి
M1

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : శరీరం, ప్రాణాలతో సహా, మీకు ప్రియమైనది ఏదైనా కూడా, కాలం తీరినప్పుడు దానిని హుందాగా విడిచి వేయడం ఎలాగో మీరు తెలుసుకోవాలి.  ... ...

ఇంకా చదవండి