సమావేశం

an-evening-with-mystic-eye-2016-top

మర్మజ్ఞుడితో ఒక సాయంత్రం…..!!!

మర్మజ్ఞుడితో ఒక సాయంత్రం – 4000 మెడిటేటర్ల సభ, హైదరాబాద్, తిరుపతి, వైజాగ్ లో ఆధ్యాత్మిక సాధకుల అతిపెద్ద సమావేశం ఈశా ఫౌండేషన్ ఒక ప్రత్యేకమైన ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది – ‘మర్మజ్ఞుడితో... ...

ఇంకా చదవండి