సత్యం

satyam-ante

సత్యం అంటే ఏమిటి…??

సత్యం అంటే ఏమిటి? అది మనం మాట్లాడే మాటల్లో కాదు అది మనం ఉండే విధానంలో ఉంది అని సద్గురు మనకు చెబుతున్నారు. సద్గురు: మనం సత్యం, అసత్యం గురించి మాట్లాడినప్పుడు సహజంగా... ...

ఇంకా చదవండి
isha-ujjain

మనది సత్యాన్వేషకుల భూమి..!!

మానవుడు తన ప్రస్తుత పరిమితులకు లోనై ఉండవలసిన అవసరం లేదు అన్న ఆవశ్యకతను ఆదియోగి మన ముందుంచారు. మనం ఈ భౌతికతలోనే ఉంటూ కూడా దానికి చెందకుండా ఉండే  విధానం ఒకటుంది. ఈ... ...

ఇంకా చదవండి
Asatoma_Sadgamaya

అసతోమా సద్గమయ – జీవితంలో పనిచేసే విధానం

ఈ వారం లేఖలో సద్గురు “అసతోమా సద్గమయ” అన్న దానిని గురించి వ్రాస్తున్నారు. ఇది మనం అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు నడవడానికి ఒక మేలుకొలుపు. మనం స్వయంగా తయారు చేసుకున్న విషాదాలు,... ...

ఇంకా చదవండి
hh

పరమానందం కోసం మీలోకే తవ్వి చూసుకోండి……

సద్గురు పరమానంద స్వభావాన్ని వర్ణిస్తున్నారు, అట్లాగే అది లోపలి నుంచి ఊరుతున్న బావి వంటిదని వివరిస్తున్నారు. ...

ఇంకా చదవండి