సంయమ

sadhguru-spot-1-march-2018-personal-update-20180224_SUN_0204-e

ఇదే ఆధ్యాత్మికతకు సువర్ణ కాలం

ఈ వారం సద్గురు మనతో  గత రెండు వారాల్లో  జరిగిన విశేషాలు ఇంకా ఈ ప్రపంచం అంతటినీ కూడా అంతర్ముఖం చేయగల ఆవశ్యకత గురించి మనకు తెలియజేస్తున్నారు. గడచిన పధ్నాలుగు రోజులు ఎంతో అసాధారణంగా... ...

ఇంకా చదవండి