సంపాదనా

సంపాదనకే జీవితాన్ని బలి చేయాలా ?

సద్గురు తన చిన్నతనంలోని విశేషాలు మనతో పంచుకుంటున్నారు. సంపాదించడం, బ్రతుకుతెరువు కోసం మన జీవితాన్నే బలిచేసుకోవాల్సిన పని లేదనీ, అది మన జీవితంలో ఓ చిన్న భాగం మాత్రమేనని మనకు వివరిస్తున్నారు. నా... ...

ఇంకా చదవండి