శుషుప్తి

aware-but-asleep-possible-1090x614

నిద్రలో కూడా చేతనంగా ఉండటం సాధ్యమేనా…….???

ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు. నిద్రలో మనం సాధారణంగా అచేతనంగా ఉంటాము. నిద్రలో కూడా చేతనంగా ఉండే మార్గం ఏదైనా ఉందా? మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు హాయిగా నిద్రపోండి. ఇంకేదో చేయటానికి ప్రయత్నించకండి. ఒక అందమైన... ...

ఇంకా చదవండి