శిష్య

20110401_CHI_0151

భారత దేశానికి ప్రత్యేకం గురు-శిష్య పరంపర!

భారత దేశంలో  వేలాది సంవత్సరాలుగా  ‘గురు–శిష్య పరంపర’ వర్దిల్లుతూ వచ్చింది. ఈ దేశ సంస్కృతిలో, ఎప్పుడైనా గురువు తన శిష్యులకు అతి నిగూఢమైన, శక్తివంతమైన జ్ఞానాన్ని అందించదలుచుకుంటే, అది వారివురి మద్య అంకితభ ...

ఇంకా చదవండి