వెలుతురు

sadhguru-spot

వెలుతురు వస్త్రం

సద్గురు కవిత తెలుగులో మీ కోసం…   వెలుతురు వస్త్రం  విశ్వాన్ని వెలుతురు వస్త్రంతో కప్పాలన్న నా ప్రయత్నంలో ఈ భౌతిక శరీరం కృశించి పీలికలౌతోంది. ఇది చిరిగిపోయేలోగా  భక్తిలో ముంచి తేల్చిన ... ...

ఇంకా చదవండి