రసలింగాలు

IYC-shrines_10

ఆశ్రమంలోని పదకొండు రసలింగాలు …!!

నమస్కారం సద్గురు. ఆశ్రమంలో వివిధ చోట్ల గుడులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గుడుల ఉద్దేశం ఏమిటి, ఆ లింగాలు విభూతితో ఎందుకు కప్పి ఉన్నాయి?  మేము చాలా గుడులు పెట్టలేదు – పదకొండు... ...

ఇంకా చదవండి