యోగాసనాలు

asana

యోగాసనాలు ఎందుకు చేయాలి?

ఆసనం అనేది ఒక భంగిమ. మీ శరీరం అసంఖ్యాకమైన భంగిమలను తీసుకోగలదు. వీటిలో కొన్ని భంగిమలు 'యోగాసనాలు'గా గుర్తించబడ్డాయి. మిమ్మల్ని జీవితంలోని ఒక ఉన్నత పార్శ్వానికి తీసుకువేళ్ళేది లేక మీకు ఉన్నతమైన జీవిత అవగాహనను అందిచ్చేది ' ...

ఇంకా చదవండి