మానసిక ఒత్తిడి

మానసిక వ్యాకులతను పారద్రోలండి

మీరు మీ వ్యవస్థ నుండి మానసిక వ్యాకులతను ఎలా తరిమికొట్టవచ్చో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సంబాళించుకోవచ్చో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. మనోవ్యాకులత అంటే ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కుంగిపోవడం అంటే ఏమిటి? మీ... ...

ఇంకా చదవండి